سراج (سامانه رابطین جذب)

* چنانچه قصد ثبت نام به عنوان رابط جذب دانشگاه المصطفی (ص) را دارید، دکمه ثبت نام را انتخاب نمایید.


ثبت نام رابطین جذب

صفحه ورود

| سامانه رابطین جذب |